ADEQUACIÓ, IMPLANTACIÓ I ASSESSORAMENT DE LA LOPDGDD i EL RGPD

Adequació i implantació de la LOPDGDD i el RGPD de forma personalitzada i amb la professionalitat que ens caracteritza.

“Una solució per a cada empresa”

El Reglament Europeu de Protecció de Dades RGPD, va donar un gir notable al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquests i s’ha vist ratificat i ampliat amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals LOPDGDD.

Donada la complexitat que pugui provocar la coexistència de les dues normatives -la europea i la nacional- és fonamental comptar amb un assessor competent i expert en la matèria, a l’hora d’orientar i assessorar de manera precisa i diligent a les empreses per tal de donar compliment a tots aquells aspectes que puguin ser obligació.

Tant el RGPD com la LOPDGDD estan orientats a reforçar la seguretat jurídica i augmentar la garantia dels drets dels ciutadans, que han de poder disposar d’un control més efectiu de les seves pròpies dades personals.

Tots els països de la UE estan afectats, però no només a nivell de països, sinó també de sectors d’activitat. Per tant, les empreses, professionals i entitats afectades hauran de revisar i adequar els seus protocols en matèria de protecció de dades als requeriments de la normativa vigent.

SETEMCAT, els ofereix el servei de consultoria i implantació del marc normatiu vigent i l’adaptació de la LOPDGDD i el RGPD de manera personalitzada, tenint en compte l’estructura empresarial, context i àmbit d’actuació, amb l’objectiu d’establir unes propostes d’actuació concretes