Quan esteu obligats a disposar d’un Servei de Prevenció Aliè?

L’Annex I del Reglament dels SP, indica que les empreses que realitzin alguna de les següents activitats, sigui quina sigui la seva condició, estan obligades a contractar els serveis d’una empresa especialitzada (SPA) en matèria preventiva.

 1. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants en zones controlades, d’acord amb el Reial decret 53/1992, de 24 de gener, sobre protecció sanitària contra radiacions ionitzants.
 2. Treballs amb exposició a agents tòxics i molt tòxics, i concretament a agents cancerígens, mutagènics o tòxics per a la reproducció, de primera i segona categoria, d’acord amb el Reial decret 363/1995, de 10 de gener, que aprova el Reglament sobre notificació de substàncies noves i classificació, envasat i etiquetatge de substàncies perilloses, com també el Reial decret 1078/1993, de 2 de juliol, sobre classificació, envasat i etiquetatge de preparats perillosos i les normes de desplegament i adaptació al progrés d’ambdues disposicions.
 3. Activitats en què intervenen productes químics d’alt risc i que són objecte de l’aplicació del Reial decret 886/1988, de 15 de juliol, i les seves modificacions, sobre prevenció de grans accidents en determinades activitats industrials.
 4. Treballs amb exposició a agents biològics dels grups 3 i 4, d’acord amb la Directiva 90/679/CEE i les seves modificacions, sobre protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb agents biològics durant la feina.
 5. Activitats de fabricació, manipulació i utilització d’explosius, incloent-hi els articles pirotècnics i altres objectes o instruments que continguin explosius.
 6. Treballs propis de la mineria a cel obert i d’interior, i sondejos a la superfície terrestre o en plataformes marines.
 7. Activitats en immersió sota l’aigua.
 8. Activitats en obres de construcció, excavació, moviments de terres i túnels, amb risc de caiguda d’altura o colgament.
 9. Activitats en la indústria siderúrgica i en la construcció naval.
 10. Producció de gasos comprimits, liquats o dissolts o la utilització significativa d’aquests gasos.
 11. Treballs que generin concentracions elevades de pols silici.
 12. Treballs amb riscos elèctrics en alta tensió