Auditoria de control i avaluació del grau de compliment de la normativa

  • Anàlisi de l’estat o nivell de compliment.
  • Avaluació del compliment dels Responsables i Encarregats de Tractament derivada de les responsabilitats implícites.
  • Emissió d’informe detallant del grau de compliment.
  • Proposta de mesures correctores.