Amb tan sols un dia de diferència, el Dia Internacional de la Dona Treballadora ha coincidit amb la data límit per al Registre del Pla d’Igualtat (07/03/2022) per a empreses d’entre 50 i 100 persones treballadores.

Mentre que les empreses de més de 100 persones treballadores ja deuen haver redactat, implementat i registrat el seu pla d’igualtat, enguany moltíssimes altres empreses del nostre entorn, també s’han vist en l’obligació.

La llei insta les empreses a promoure condicions de treball que evitin la desigualtat i a arbitrar procediments específics per prevenir-los. Així doncs, el Pla d’ Igualtat, lluny d’entendre’ s com una obligació legal, hauria de ser per a LES EMPRESES una forma d’entendre els valors que han d’estar presents amb caràcter transversal en totes les accions empresarials i en qualsevol de les polítiques de Recursos Humans.

La discriminació basada en el sexe és un atac a la dignitat i la intimitat de les persones i avui més que mai, s’ha d’ abordar en l’àmbit laboral per protegir la igualtat de tracte i oportunitats, així com la salut física i mental de les persones treballadores i en especial de la dona treballadora.

El Pla d’Igualtat, és una oportunitat per a la millora del principi d’ igualtat efectiva entre dones, homes i la seva correlació de no discriminació directa o indirecta basada en el gènere o sexe.

Quan es parla d’igualtat de tracte, també s’inclou la igualtat salarial entre ambdós sexes. Aquesta és una de les majors reivindicacions de les dones treballadores en els últims anys, no només reduir la bretxa salarial, sinó eliminar-la.

 

ELABORACIÓ I FASES DEL PLA D’IGUALTAT

 

Pla d’Igualtat

És un conjunt ordenat de mesures adoptades després de realitzar un diagnòstic de situació, tendents a assolir a  l’empresa la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discriminació per raó de sexe.

En el Pla es fixaran els objectius concrets que es planteja assolir per part de l’ empresa, establint l’estratègia i les actuacions que s’adoptaran, fixant-se al seu torn els sistemes de seguiment que permetran l’avaluació dels objectius fixats.

Per tant, consistint les seves diferents fases en:

 • Posada en marxa: en aquesta fase es formalitza el compromís de l’empresa, la comunicació als treballadors i la constitució de la Comissió Negociadora.
 • Diagnòstic de situació: Essent aquesta una fase d’anàlisi detallada de la situació d’igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes a l’empresa.

A tall de guió, es consideren com els punts clau en aquesta fase de diagnòstic els següents:

 • Recopilació i anàlisi de dades quantitatives i qualitatives per conèixer el grau d’integració de la igualtat entre dones i homes a l’ empresa.
 • Definició d’objectius i accions que cal emprendre.

El diagnòstic es referirà almenys a les següents matèries i s’ estendrà a tots els llocs i centres de treball i a tots els nivells jeràrquics de l’ empresa.

 • Procés de selecció i contractació.
 • Classificació professional.
 • Formació i promoció professional.
 • Condicions de treball, inclosa l’auditoria salarial entre dones i homes.
 • Exercici corresponsable dels drets de la vida personal, familiar i laboral.
 • Infrarepresentació femenina.
 • Prevenció de l’ assetjament sexual i per raó de sexe.

 • Disseny, negociació, elaboració i aprovació del Pla d’Igualtat: a partir dels resultats del diagnòstic es fixen els objectius del Pla i es defineixen les accions que es duran a terme per assolir-los.

Per això se segueix el següent procés:

 1. Determinació de les parts que el concerten
 2. Àmbit personal, territorial i temporal
 3. Informe del diagnòstic de situació de l’ empresa
 4. Resultat de l’auditoria retributiva, així com la seva vigència i periodicitat
 5. Definició d’objectius qualitatius i quantitatius del pla d’ igualtat
 6. Descripció de mesures concretes, terminis d’execució i priorització d’aquestes, així com disseny d’indicadors que permetin determinar l’evolució de cada mesura.
 7. Identificació de mitjans i recursos, tant materials com humans, necessaris per a la implantació, seguiment i avaluació de cadascuna de les mesures i objectius.
 8. Calendari d’actuacions per a la implantació, seguiment i avaluació de les mesures.
 9. Sistema de seguiment, avaluació i revisió periòdica
 10. Composició i funcionament de la comissió o òrgan paritari encarregat del seguiment, avaluació i revisió periòdica dels plans d’igualtat
 11. Procediment de modificació
 12. Creació d’indicadors per a l’avaluació i seguiment de l’acompliment, entre ells el grau d’assoliment dels objectius, i impacte de cada acció.

Abans de definir cada una de les accions, s’analitzen les qüestions següents:

  • Quin objectiu satisfà?
  • A qui va dirigida?
  • Qui va a ser responsable de la seva implantació?
  • Quins mètodes i recursos se’n van a necessitar?
  • Quan i durant quant temps se’n van a aplicar?
  • Quins criteris s’utilitzaran per al seu seguiment i avaluació?

 

 • Registre i Implantació: En aquesta fase es dinamitzen les diverses mesures recollides en el Pla, informant a tota la plantilla les accions que el conformen i el cronograma establert. Registre del Pla davant l’autoritat laboral competent en funció del territori
 • Seguiment i avaluació: Fase que permetrà fer seguiment de l’evolució dels objectius i accions plantejades en el Pla d’ Igualtat, d’ aquesta manera conèixer l’impacte de cada actuació, així com, els resultats obtinguts.

Des del departament de Seguretat i Salut Laboral de SETEMCAT treballem per oferir un servei integral per fer front a aquestes obligacions, oferint diferents possibilitats d’elecció en funció de les necessitats de cada empresa.

A SETEMCAT t’escoltem, t’aconsellem i treballem al teu costat.