Pla de prevenció

El Pla de prevenció de riscos laborals (PPRL) és l’eina a través de la qual s’integra l’activitat preventiva de l’empresa en el seu sistema general de gestió. Ha de ser aprovat i liderat per la direcció de l’empresa, assumit per l’estructura jeràrquica i conegut per tot el personal.

Avaluació dels riscos laborals

L’avaluació de riscos laborals (AR) és l’instrument mitjançant el qual l’empresari disposa de la informació necessària sobre l’estat de la seguretat i salut laboral a la seva empresa. A partir dels resultats de l’AR l’empresari adoptarà les mesures preventives necessàries per eliminar, reduir o controlar els riscos que s’han identificat. D’aquells riscos que no es puguin eliminar (evitar) s’haurà d’estimar (valorar) la seva magnitud (perillositat).

L’empresari efectuarà una avaluació inicial dels riscos de tots els llocs de treball. A partir d’aquesta avaluació inicial s’han de tornar a avaluar els llocs de treball que es puguin veure afectats per:

  1. L’elecció d’equips de treball, substàncies o preparats químics, la introducció de noves tecnologies o la modificació en el condicionament dels llocs de treball.
  2. El canvi en les condicions de treball.
  3. La incorporació d’un treballador/a les característiques personals o l’estat biològic conegut del qual, el facin especialment sensible a les condicions del lloc de treball.

Cal revisar l’AR dels llocs de treball sempre que:

  1. S’hagi produït un dany per a la salut de les persones treballadores (accident de treball, malaltia professional).
  2. Ho estableixi una disposició específica.
  3. S’observi a través dels controls periòdics, inclosa la vigilància de la salut, que les activitats preventives adoptades són inadequades o insuficients.

Planificació de l’activitat preventiva

L’activitat preventiva s’ha de planificar per a un període determinat, establint les fases i les prioritats del seu desenvolupament, com també el seu seguiment i control periòdic. Si el període en què es duu a terme l’activitat preventiva és superior a l’any, cal establir un programa anual d’activitats.

La planificació inclourà també les mesures d’emergència i la vigilància de la salut que preveuen els articles 20 i 22 de la LPRL, així com la informació i la formació dels treballadors en matèria preventiva i la coordinació de tots aquests aspectes.

La planificació de l’activitat preventiva ha d’incloure, en tot cas, els mitjans humans i materials necessaris, amb designació de responsables i terminis, com també l’assignació dels recursos econòmics necessaris per a la consecució dels objectius proposats.