Els últims esdeveniments han accelerat la posada en marxa de la Nova Llei de Teletreball i Treball a distància, tot i que, paradoxalment, no contempla la situació de teletreball per la pandèmia, atès que és una circumstància totalment excepcional.

El treball a distància ha anat evolucionant des d’una veritable necessitat que impedia al treballador acudir al seu lloc físic de treball, fins a una modalitat que suposa una autèntica oportunitat de treballar de manera més flexible, més conciliadora amb la vida familiar, estalviant en costos d’oficina i desplaçaments. De fet, en els últims anys s’ha popularitzat el terme teletreball (el treball a distància que utilitza mitjans informàtics o telemàtics) que es diferencia del propi treball a distància que inclou qualsevol format de treball no presencial.

El teletreball és aquell treball a distància que fa servir mitjans informàtics o telemàtics

 

Però, encara que aparentment tot poden semblar avantatges en el Treball a distància , hi ha certs aspectes que la Llei preveu per protegir els drets del treballador, d’una banda, i garantir la seguretat de l’empresa, per una altra.

 

 

Per a això, la Llei disposa la necessitat d’un Acord de Treball a distància que les dues parts (treballador i empresa) han d’acceptar i signar. Aquest acord ha de contenir aspectes com:

 • Inventari de mitjans, equips i eines usats en el treball a distància
 • Despeses ocasionades pel teletreball o treball a distància
 • Horari amb percentatges i distribució del treball presencial i a distància
 • Lloc de treball escollit
 • Terminis de preavís per a la reversibilitat de la situació laboral
 • Mesures de control i organització de la feina per part de l’empresa
 • Procediment a seguir en cas de dificultats tècniques en relació al teletreball
 • Instruccions de l’empresa per a la protecció de dades i la seguretat de la informació
 • Duració de l’acord

Així mateix, l’acord ha de garantir els drets i deures de treballador i empresa. Per exemple, per protegir el treballador, l’acord ha de contemplar el seu dret a la formació en teletreball, a la intimitat, a la igualtat d’oportunitats en la promoció professional, a la protecció segons la negociació col·lectiva o la prevenció de riscos laborals , entre d’altres. Per la seva banda, l’empresa té el dret d’establir mesures de control i supervisió de la feina a distància , que garanteixin així mateix, el compliment de les obligacions del treballador no presencial en relació a la protecció de dades de l’empresa i la seguretat de la informació.

No formalitzar per escrit aquest acord de treball a distància pot suposar una infracció greu per a l’empresa, la qual cosa podria comportar una multa amb sancions que poden anar des de 750 € fins a gairebé 1.000.000 d ‘€ en el cas d’infraccions molt greus en relació a l’incompliment de la Protecció de Riscos Laborals.

Com veiem, hi ha molt a tenir en compte a nivell legal per a un bon desenvolupament del treball a distància, però a més, aquest tipus de treball pot comportar veritables riscos associats al tecnoestrès, a les bretxes de seguretat, a un major aïllament laboral del treballador o a la falta de descans i desconnexió digital per un defecte d’organització i planificació.

Per tot això, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades , ha difós unes recomanacions que val la pena destacar i seguir:

 • Triar proveïdors de serveis fiables
 • Monitoritzar accessos a la xarxa per detectar patrons o comportaments anormals
 • Restringir l’accés a la informació
 • Comunicar immediatament qualsevol sospita de bretxa de seguretat o d’informació compromesa
 • Guardar la informació en espais de xarxa habilitats.

Hi ha molt per pair en aquest nou tipus de treball, però sempre pots comptar amb el consell i l’ assessorament d’experts en Riscos Laborals i Protecció de dades com SETEMCAT.

SETEMCAT, l’empresa líder en assessorament i guia per a empreses en l’aspecte laboral.