Les nòmines i la protecció de dades

La nòmina d’un empleat es considera informació relativa a una persona física. El lícit tractament de nòmines, està sotmès als supòsits previstos en el RGPD Art. 6.1.

La cessió de dades als representants dels treballadors

Per poder realitzar la cessió de dades dels empleats als representants dels treballadors, cal el consentiment exprés de l’empleat. També podria existir aquesta cessió als sindicats i/o representants dels treballadors, així com per obligacions legals que ho exigissin.

Relació del Responsable amb l’Assessoria Laboral

És molt freqüent que la gestió de les nòmines sigui delegada a un assessor laboral. L’empresa contractada pel responsable del tractament, ha d’accedir a les dades personals dels empleats per poder realitzar la seva prestació de serveis i, d’acord el RGPD ens trobarem en presència d’un encarregat del tractament amb el qual el Responsable haurà de tenir un contracte signat on s’estableixin les condicions de privacitat, abans de realitzar la cessió de dades.

Quan l’empresa responsable del tractament cedeixi a una assessoria les dades dels seus treballadors a fi de que siguin tractats per al compliment dels fins directament relacionats amb les seves funcions legítimes, no serà necessari el consentiment dels treballadors interessats.

L’assessoria haurà de complir amb totes les garanties tècniques i organitzatives, que hauran d’estar especificades en el contracte d’encarregat de tractament i s’ha de comprometre a informar el seu propi personal de les obligacions de la normativa de protecció de dades.

Registre de jornada laboral

El registre del temps de treball (Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de Treball), indicant l’inici i el final de la mateixa, a l’igual que les interrupcions o descansos corresponents, és d’obligat compliment pel responsable del tractament. El registre de la jornada s’organitzarà i s’ha de documentar i el responsable del tractament podrà implementar la mesura tècnica i organitzativa que trobi més oportuna o eficaç per al compliment d’aquesta obligació, no necessita del consentiment per part de l’empleat per a realitzar el tractament de dades i quedarà inclòs en el departament de RRHH.

L’empresa ha de conservar els registres de la jornada laboral durant 4 anys i romandran a disposició dels empleats o dels seus representants legals i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

 

DEPARTAMENT TÈCNIC DE PROTECCIÓ DE DADES.