Els diferents perfils personals que podem trobar en una empresa enriqueixen el seu teixit i la seva professionalitat, però en ocasions, poden donar lloc a problemes de convivència laboral. Un dels més greus és l’assetjament laboral, que es pot donar en diferents graus i tipus, però sempre suposa una situació desagradable per a la víctima que necessita trobar mecanismes de protecció i resolució dins l’empresa. Saber afrontar i resoldre adequadament aquests conflictes permetrà garantir un entorn de treball segur i saludable per a tots els treballadors/es, però per aconseguir-ho, es fa imprescindible disposar d’un bon protocol davant l’assetjament laboral, sexual i per raó de sexe.

Quan parlem d’un bon protocol, estem parlant d’un document elaborat per experts en riscos laborals amb pautes ben definides i organitzades que contemplin totes les mesures a prendre, en relació a la prevenció, detecció i resolució de conflictes relacionats amb l’assetjament laboral, sexual i per raó de sexe. Abordar la problemàtica dels abusos en l’àmbit laboral, no és tan sols una qüestió de bon gust, educació o salut convivencial en el lloc de treball, és també, per a qualsevol empresa, una obligatorietat legal per complir amb la normativa sobre assetjament laboral. L’expertesa en riscos laborals, per tant, es fa imprescindible per abarcar tots els aspectes legals que cal tenir en compte en l’elaboració d’un protocol d’actuació davant l’assetjament laboral.

 

És obligatori per a qualsevol empresa?

Sí. D’acord amb les últimes disposicions legals, tenir un protocol d’intervenció enfront l’assetjament és obligatori per a qualsevol empresa de menys de 50 treballadors. En el cas d’empreses amb més de 50 treballadors, és necessari també, desenvolupar un Pla d’Igualtat dins del qual ha d’estar inclòs el protocol.

 

Quin és l’objectiu del protocol enfront l’assetjament laboral?

Garantir que, si es produeix algun tipus d’assetjament i/o discriminació dins l’empresa, es disposa dels procediments adequats per a detectar aquestes situacions, intervenir ràpidament per minimitzar els danys i evitar que es tornin a produir.

 

Amb quins tipus d’assetjament laboral ens podem trobar?

En tot bon protocol d’actuació davant l’assetjament laboral, sexual i per raó de sexe no hi pot faltar un apartat de definicions on s’expliquen els diferents tipus d’assetjament que es poden trobar en l’àmbit laboral per tal de poder detectar-ne la seva naturalesa:

  • Assetjament moral o psicològic en el treball (mobbing): qualsevol conducta reiterada de violència psicològica relacionada tant amb l’àmbit laboral com amb la vida privada d’un treballador/a.
  • Assetjament sexual: comportament verbal o físic no desitjat de caràcter sexual contra la dignitat d’una persona que crea un entorn intimidatori i hostil.
  • Assetjament per raó de sexe: ridiculitzar o menystenir capacitats intel·lectuals, aportacions, comentaris o feines per raó de sexe.
  • Assetjament per embaràs o maternitat: denegar, sabotejar o denigrar la feina per motius d’embaràs o maternitat.
  • Violència en el treball: abusos, amenaces, agressions físiques, atacs, homicidi, etc.
  • Altres discriminacions: per qualsevol motiu, entre ells, per diversitat funcional.

A banda d’aquests tipus esmentats, també cal contemplar-ne d’altres, que en aquest cas, es defineixen segons els destinataris de l’assetjament laboral:

  • Assetjament vertical descendent: d’un superior cap a un/a treballador/a de rang inferior.
  • Assetjament vertical ascendent: d’un treballador cap a un altre amb superioritat jeràrquica dins l’empresa.
  • Assetjament horitzontal: cap a companys d’igual rang.

 

Quines mesures cal prendre per fer front a situacions d’assetjament laboral, sexual o per raó de sexe?

En primer lloc, i tal com hem dit anteriorment, cal partir d’una primera fase de prevenció de l’assetjament. En aquesta, el més important és garantir que la informació, la sensibilització i la formació sobre l’assetjament laboral, sexual i per raó de sexe arriba a tots els treballadors de l’empresa. Per aconseguir-ho, es fa necessari donar a conèixer el protocol d’actuació davant l’assetjament laboral i posar-lo a l’abast de tot el personal d’empresa en qualsevol moment.

assetjament laboral

Protocol d’assetjament laboral, sexual i per raó de sexe

 

En segon lloc, cal designar una persona o persones de referència a les quals poder acudir en cas de detectar o patir una situació d’abús laboral, sexual o per raó de sexe tant si s’expressa en forma de simple consulta com de denúncia. Aquests perfils laborals són responsables de garantir la confidencialitat, el rigor i la imparcialitat durant tot el procés que duri la investigació i la presa de decisions.

Per últim, caldrà determinar mesures per a la resolució del conflicte laboral segons la gravetat del mateix. En ocasions, és possible que la mediació aconsegueixi resoldre el problema sense més agravis, però en d’altres, caldrà aplicar sancions de diferents graus.

Aquests serien, a grans trets, alguns dels aspectes més importants que haurien d’estar presents en un protocol d’empresa enfront l’assetjament laboral, sexual i per raó de sexe però el més important és la presa de consciència general del greu problema que suposen aquestes situacions. Per això cal establir, com a principi empresarial, que l’assetjament laboral, sexual i per raó de sexe no es pot tolerar, ni ignorar, ni permetre que es repeteixi o s’agreugi. Cal garantir per a tots els treballadors, la protecció necessària que els permeti sentir-se segurs per demanar suport o denunciar si cal.

Davant l’enorme responsabilitat, tant moral com legal, que té tota empresa en aquest aspecte, és imprescindible confiar i comptar amb experts en riscos laborals que puguin elaborar i acreditar un document vàlid com a protocol d’intervenció davant l’assetjament laboral, sexual i per raó de sexe.

 

A Setemcat som experts en riscos laborals, amb una gran experiència en l’assessorament i acompanyament d’empreses a les quals destinem tota la nostra professionalitat perquè puguin complir amb la normativa referent als riscos laborals.

 

Pots comptar amb Setemcat per l’elaboració del Protocol d’actuació davant l’assetjament laboral, sexual i per raó de sexe, així com el Pla d’Igualtat. T’escoltem, t’aconsellem i treballem al teu costat.