• Competència deslleial

  • Publicitat lícita
  • Know-How

La imitació i la usurpació d’intangibles en general lamentablement és cosa usual. La inversió feta en la creació i en els registres pertinents per a la seva protecció es pot veure danyada o destruïda per imitacions i usurpacions il·lícites. Hem de defensar el nostre patrimoni intangible. NO FEM desistiment DEL QUE ÉS NOSTRE.

  • Assessorament en matèria de publicitat inclosa la publicitat en línia
  • Actuació en els casos de publicitat il·lícita, plagi de webs, i anàlegs
  • Actuacions en cas de violació d’intromissió en àrees d’exclusiva mitjançant venda en línia.
  • Elaboració de contractes de confidencialitat per a la protecció de l’Know How i altres béns intangibles
  • Actuacions en cas de competència deslleial, de trencament de contractes de confidencialitat, de divulgació il·lícita d’Know-How