Segons la Legislació Vigent LOPDGDD / RGPD, l’enregistrament de la imatge i / o so d’una persona (videovigilància), ja sigui treballador o no de l’empresa, es considera una dada personal.

Proporcionalitat del tractament de videovigilància

La proporcionalitat en la videovigilància, és un element molt important en tots els àmbits en què s’instal·lin sistemes de videovigilància o qualsevol altre tipus de controls, dades en els quals poden ser nombrosos els supòsits en què es vulnera aquest principi i pot arribar a generar situacions abusives per part del Responsable.

Atenent a aquesta base, seria desproporcionat un sistema de videovigilància que permeti un seguiment continu de l’activitat dels empleats monitoritzant del tot la seva activitat laboral.

La implantació de la videovigilància en l’àmbit laboral ha de ser:

  • Justificada, si hi ha raonables sospites que els empleats realitzen una activitat il·legal;
  • Idònia, per verificar si algun dels empleats comet les irregularitats sospitades;
  • Necessària, ja que la gravació serviria de prova de tals irregularitats;
  • Equilibrada, quan la gravació d’imatges es limita a una zona.
  • Per seguretat, quan es pugui témer per la seguretat dels empleats.

Licitud del tractament de videovigilància

D’acord amb l’art. 89 de la LOPDGDD, i a manera de regla general, l’empresa podrà fer ús de la informació obtinguda a través de sistemes de càmeres de vídeo per a l’exercici de les funcions de control dels empleats, sempre que hi hagi informació prèvia d’aquesta mesura de forma expressa, clara i concisa, tant als propis treballadors com, si és el cas, als seus representants legals.

En cap cas es podrà admetre la instal·lació de sistemes de videovigilància en llocs destinats al descans o esbarjo dels empleats, com ara vestuaris, lavabos, menjadors i anàlegs.

Obligació d’informar sobre el tractament

L’ús de sistemes de videovigilància en l’àmbit laboral exigeix ​​complir amb el deure d’informació, «els responsables han d’informar amb caràcter previ, i de forma expressa, clara i concisa, als treballadors … i, si s’escau, als seus representants , sobre aquesta mesura ».

En tots els accessos a les instal·lacions s’haurà de col·locar les plaques conforme l’existència de videovigilància a les instal·lacions del responsable. En aquesta placa ha d’expressar com a mínim la següent informació:

  • L’existència del tractament
  • La identitat del responsable
  • La possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió i limitació (art. 22.4 de la Llei)
  • El termini de conservació de les imatges.

Queda en vigor el que disposa l’RGPD art. 6, que regula el termini de conservació, i que es refereix al fet que es produeixi la cancel·lació d’imatges en el termini màxim d’un mes.

 

DEPARTAMENT TÈCNIC DE PROTECCIÓ DE DADES.