La Geolocalització i la protecció de dades

La geolocalització és la capacitat per obtenir la ubicació geogràfica real d’un objecte, com un vehicle, un telèfon mòbil o un ordinador connectat a Internet.

Per les següents raons, com les dades de geolocalització es refereixen sempre a una persona física identificada o identificable, constitueixen dades personals, pel que és d’aplicació la normativa de protecció de dades LOPDGDD i el RGPD.

Proporcionalitat en el tractament de Geolocalització

El criteri jurídic seria per part del responsable del tractament:

  • Per compliment d’una obligació legal del Responsable.
  • Per interès legítim en localitzar els “objectes” del Responsable.

De tota manera, primer s’haurà d’avaluar si el tractament per a aquests fins és necessari o cap la possibilitat d’utilitzar altres mecanismes menys invasius per a aquest control i si l’aplicació que s’instal·li compleix amb els principis de proporcionalitat i subsidiarietat.

El tractament de qualsevol dada de caràcter personal, ha de ser proporcional a la finalitat que el motiva i mai haurà de ser excessiva ni desproporcionada per part del responsable del tractament.

Licitud de l’tractament en la Geolocalització

El responsable del tractament podrà tractar les dades obtingudes a través de sistemes de geolocalització, per a l’exercici de les funcions de control dels empleats, sempre i quan aquestes funcions s’exerceixin dins del marc legal establert en la LOPDGDD i amb els límits que queden especificats en la mateixa Llei.

S’ha de procurar prestar especial atenció al geolocalitzar els vehicles, telèfons mòbils o altres equips dels empleats amb ús permès per part del responsable del tractament en l’àmbit particular i fora de la jornada laboral.

Sempre s’haurà d’avaluar per part del Responsable si el tractament per als fins corresponents és necessari i si la implementació de les mesures a aplicar compleix amb els principis de proporcionalitat i legitimitat.

Obligació d’informar els empleats i / o directius

Amb caràcter previ a la implantació de la Geolocalització, el responsable del tractament ha d’informar de forma expressa, clara i inequívoca als empleats i/o directius sobre l’existència i característiques dels dispositius de Geolocalització que s’implantaran, així com els dispositius o eines que estaran subjectes a la Geolocalització.

Per tot això, es requereix:

  • Informació als empleats sobre l’existència i les característiques dels sistemes de geolocalització, prèvia a l’establiment dels mateixos.
  • La informació ha de ser expressa, clara i inequívoca cap als empleats.
  • Informació prèvia a l’establiment, als representants dels treballadors en cas que aquests existeixin a l’empresa i/o els seus delegats sindicals.
  • Quan i com s’implantarà.
  • Els drets d’accés, rectificació i cancel·lació.
  • Que aquestes dades formin part del fitxer de RRHH de l’empresa per gestionar la relació laboral existent.
  • Informació als treballadors de si es cediran o no aquestes dades a tercers i en aquest sentit, a qui es cedeixen.